hometiskkontaktmapa
  Soukromá Jazyková Škola – Mgr. Eva Kalousová  
Vybraný jazyk
 německý jazyk
 anglický jazyk
 francouzský jazyk
 španělský jazyk
 ruský jazyk
Začátečník
Školní rok
Typ kurzu
Četnost výuky
 ano   ne
 2009 / 2010
 dospělí – skupina
 dospělí – individuální výuka
 1 x týdně 2 hodiny   2 x týdně 2 hodiny
Titul, příjmení
Jméno
Datum narození
Ulice, číslo
Město
PSČ
Telefon domů
Mobil
E-mail
Poznámky

Článek 1.

Klient se přihlašuje k účasti na následujícím jazykovém kurzu pro školní rok 2009/2010.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od začátku zimního semestru) do konce letního semestru.

Článek 2. – Platební podmínky
 • Klient se zavazuje uhradit za jazykový kurz zaplatit poskytovateli odměnu uvedenou výše, a to takto:
  • za první semestr školního roku uhradí poskytovateli za tento semestr nejpozději do 31. 8. 2009, pokud se jedná o klienta stávajícího (klient, který uzavřel s poskytovatelem smlouvu v předchozím školním roce). Pokud se jedná o klienta nového (klient, který neuzavřel s poskytovatelem smlouvu v předchozím školním roce), zavazuje se tento uhradit odměnu nejpozději do 1 týdne ode dne zápisu do jazykového kurzu. V případě, že se klient přihlásil do jazykového kurzu v době, kdy již probíhá školní semestr, zavazuje se zaplatit poskytovateli odměnu za jazykový kurz (semestr) při podpisu této smlouvy.
  • za druhý semestr školního roku uhradí poskytovateli odměnu nejpozději do 25.1. 2010.
 • Klient se podpisem této smlouvy zavazuje k úhradě odměny za zimní i letní semestr školního roku.
 • I.Klient je oprávněn uhradit poskytovateli odměnu za celé dva školní semestry školního roku 2009/2010 dohromady, podle čl. I., písm. a) výše.
Článek 3. – Odstoupení od smlouvy
 • Klient i poskytovatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit kdykoliv, bez uvedení důvodu.
 • V případě, že klient odstoupí od této smlouvy v průběhu zimního semestru, nejpozději však do 31 .12. 2009, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty neodučených školních hodin zimního semestru školního roku. Nárok klienta na vrácení odměny za neodučené hodiny a nárok poskytovatele na smluvní pokutu se vzájemně započítává. V případě, že byl klientem uhrazen zimní i letní semestr, se uhrazená odměna za letní semestr klientovi vrací.
 • V případě, že klient odstoupí od této smlouvy v období od 1. 1. 2010 do konce letního semestru školního roku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty neodučených školních hodin letního semestru školního roku. Nárok klienta na vrácení odměny za neodučené hodiny a nárok poskytovatele na smluvní pokutu se vzájemně započítává.
 • Klient se zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč 500,- v případě, že klient odstoupí od této smlouvy z vlastní vůle do 10. 9. 2009. Poskytovatel je v tomto případě povinen vrátit klientovi přijatá plnění, snížená o smluvní pokutu Kč 500,-, přičemž tento nárok se vzájemně započítává.
 • V případě, že od této smlouvy odstoupí poskytovatel, zavazuje se vrátit klientovi hodnotu neodučených hodin, a to s ohledem na tu skutečnost, zda klient uhradil odměnu pouze za zimní semestr či za oba školní semestry.
 • Odstoupení od této smlouvy musí strany učinit písemnou formou a adresovat jej druhé straně.
 • Za neúčast klienta na výuce neposkytuje poskytovatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 • V případě, že klient neuhradí odměnu za jazykový kurz včas, vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění.
Článek 4. – Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje nakládat s uvedenými údaji dle Zákona č. 101/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje mohou být používány výhradně k marketingovým účelům jazykové školy a nebudou předávány žádné další straně.

Článek 5. – Studijní řád

Klient dále potvrzuje, že převzal Studijní řád, který je přílohou č. 2 této smlouvy, s jeho obsahem se důkladně seznámil a zavazuje se jej dodržovat. V případě porušení povinností stanovených studijním řádem je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, přičemž mu náleží smluvní pokuta ve výši 80% neodučených hodin tohoto kterého semestru, v jehož průběhu od této smlouvy odstoupil. Nárok klienta na vrácení odměny za neodučené hodiny a nárok poskytovatele na smluvní pokutu se vzájemně započítává.

Článek 6. – Změna ceny vyhrazena

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v průběhu školního roku, maximálně o 5% z ceny.

Článek 7. – Závěrečná ustanovení

Strany této smlouvy smlouvu přečetly a s jejím obsahem zcela souhlasí. Klient dále výslovně uděluje souhlas poskytovateli s evidencí jeho osobních údajů pro potřeby poskytovatele.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijní řád
 • Místo výuky: ZŠ Konečná 25. Rybáře, Karlovy Vary
 • Doba výuky: dospělí od 16.15 nebo 18.00 hodin.
 • Výuka je rozdělena do dvou semestrů po 17-ti týdnech. První semestr začíná v září a druhý v lednu (upřesnění u zápisu - červen, nebo září).
 • V průběhu školního roku se nevyučuje během vánočních a jarních prázdnin a státních svátků.
 • Rozřazení studentů dle úrovní probíhá na základě rozřazovacích testů, které jsou zpoplatněny 250,- Kč, a kterých se neúčastní pouze úplní začátečníci.
 • V případě, že škola odvolá kurz z důvodu nemoci lektora apod., musí být tato hodina nahrazena.
 • Studující je povinen absolvovat minimálně 75% všech vyučovacích hodin.
 • Během vyučování není dovoleno používat mobilní telefon.
 • V budově školy je nutno se přezouvat.
 • Doporučujeme studujícím svou nepřítomnost omluvit na telefonním čísle: 353 447 538; 603 544 809 nebo e-mail: info@e-jazykovka.cz.
 • Jazyková škola má právo na zrušení kurzu, pokud počet studujících klesne pod stanovený minimální limit počtu osob (8 osob). Studující má pak nárok na vrácení poměrné částky, pokud nebyl kurz ukončen po odučení semestru.
 • Studující je povinen zúčastnit se závěrečné postupové zkoušky (termíny budou včas upřesněny), která se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. Nemůže-li se zúčastnit závěrečného testu, má právo požádat o náhradní termín, který se však poskytuje za poplatek 500,- Kč. Pokud nebude zkouška složena úspěšně, může požádat o opravnou zkoušku, též za poplatek 500,- Kč, nebo o opakování ročníku.
 • Studující má právo požádat o přeřazení do nižšího nebo vyššího ročníku. Do vyššího ročníku bude přeřazen pouze na základě úspěšně složeného rozdílového testu nebo doporučení svého vyučujícího.
 • Studující, který není spokojen s vedením výuky, má právo podat písemnou stížnost vedení školy, které je povinno do 14-ti dnů zaslat písemné vyjádření.
 • Jazyková škola nezveřejňuje osobní kontakty svých zaměstnanců a spolupracujících osob bez jejich souhlasu.
 • Veškeré stížnosti, odhlášení z kurzu atd. je nutno provést písemně na adresu JŠ.
 • Při písemném, nebo telefonickém kontaktu se školou, uvádějte vždy své identifikační číslo klienta. V případě, že jej neobdržíte, kontaktujte jazykovou školu.
 • Pozvánky k nástupu do kurzů budou postupně rozesílány během prvního týdne v září.
   Souhlasím s Všeob. studijními podmínkami
  E-Jazykovka | Konečná 896/7, 360 05 Karlovy Vary | tel: 353 447 538, mobil: 604 758 120 | info@e-jazykovka.cz
© 2005-2009, Mgr. Eva Kalousová, Soukromá jazyková škola. Všechna práva vyhrazena.